ប្រវត្តិខ្លះៗ វីនស្តុន ឆឺចឈីល (1874-1965) នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស