ប្រវត្តិ ណាប៉ូឡេអុង បូណាប៉ារត៍ វិរៈមេទ័ពចំបាំង ដ៏អស្ចារ្យរបស់បារាំង