ប្រវត្តិខ្លះៗ វីនស្តុន ឆឺចឈីល (1874-1965) នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស

អាម៉ាប៉ាប៉ាប៊ីស

វីនស្តុន ឆឺចឈីល Winston Churchill (1874-1965)

វីនស្តុន ឆឺចឈីល ជានាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស

ដែលបានឈរយ៉ាងរឹងមាំនឹងក្លាហាន. ដើម្បីតទល់នឹង

កម្លាំងណាសីុ ក្នុងអំឡុងពេលដ៍អាប់អួរបំផុតនៃ អរិយធម៌បច្ចឹមប្រទេស។ អានុភាពនៃពាក្យសម្តី របស់

លោក ឆឺចឈីល នឹងការដឹកនាំដ៍ក្លាហានរបស់គាត់បាន

ញ៉ាំងឲ្យប្រជាជន អង់គ្លេស ប្រកៀកស្មាគ្នាយ៉ាងរឹងមាំ

តទល់នឹងព្យុះតំណាចផ្តាច់ការ ហើយតាមរយ:

គុណូបក្ការ:ទាំងនេះ លោកនឹងត្រូវគេចងចាំជារៀងរហូត ដ៍រាបណាអរិយធម៌ បច្ចឹមប្រទេសនៅមានជីវិត។

ប្រវត្តិខ្លះៗ និងខ្លីៗ

១៨៧៤: កើតថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស

១៩០១: ចូលក្នុងសភា

១៩០៨: រៀបការ

១៩១១-១៥: បម្រើការក្នុងជួរកងទ័ព

១៩៣៩-៤០: បម្រើការក្នុងជួរកងទ័ព

១៩៤០-៤៥: នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃចក្រភពអង់គ្លេស

១៩៥១-៥៥: នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃចក្រភពអង់គ្លេស

១៩៥២: ទទួលរង្វាន់ណូបែលខាងអក្សរសាស្ត្រ

១៩៦៤: ចូលនិវត្តន៍

១៩៦៥: ស្លាប់

សម្តី :

១.យើងរៀបចំផ្ទះរបស់យើង ក្រោយមកវានឹងរៀបចំយើងវិញ។

២.សេចក្តីក្លាហានត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគុណសម្បត្តិដំបូងគេបង្អស់របស់មនុស្ស ព្រោះវាធានាដល់គុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតទាំងអស់

៣.ជាកំហុសមួយដែលមនុស្សម្នាក់មើលទៅមុខឆ្ងាយពេក។ ក្នុងខ្សែជីវិតមានចំណុចតែមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយនៅពេលតែមួយដូចគ្នា។

@Amapapa.biz

មតិ

Post a Comment

1 Comments

  1. Is Blackjack Casino Safe For Players? | Best Online - Casino
    Is 1xbet Blackjack 토토 사이트 추천 Casino Safe For Players? — 바카라 양방 사이트 Blackjack 포커 Casino is a legit, reputable 네이버 룰렛 and well-established casino.

    ReplyDelete