ចង់គ្រប់គ្រងបញ្ហា ឬឲ្យបញ្ហាដឹកនាំ?

អាម៉ាប៉ាប៉ាប៊ីស

តាមទស្សនៈឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យ មនុស្សចែកជាពីរ។ ទី១ គឺមនុស្សគ្រប់គ្រងបញ្ហា។ ឯមនុស្សមួយក្រុមទៀត គឺមនុស្សទុកឲ្យបញ្ហាគ្រប់គ្រង។ 
មនុស្សទី១ ខ្ញុំសូមពន្យល់ខ្លីៗថា៖ 

  • -ជាមនុស្សដែលមើលឃើញបញ្ហាខាងមុខនឹងត្រៀមរកវិធីដោះស្រាយ
  • -ជួបបញ្ហាហ៊ានប្រឈមមុខ
  • -ចាត់ទុកបញ្ហាថា ជាល្បែងបង្កើនប្រាជ្ញានិងធ្វើជោគជ័យ
  • -មិនបាក់ស្បាតនឹងបញ្ហា
  • -ចាត់ទុកបញ្ហាជាបុគ្គលិកក្រៅបង្គាប់ឬទាសករ

មនុស្សទី២ ខ្ញុំសូមលើកឡើងខ្លីៗថា៖ 

  • -មើលឃើញខាងមុខសុទ្ធតែជាបញ្ហា 
  • -ជួបបញ្ហាមិនហ៊ានប្រឈមមុខ 
  • -បាក់ស្បាត 
  • -ចាត់ទុកបញ្ហាថា ជាចៅហ្វាយនាយឬថៅកែ 
  • -គិតថា មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន

នៅមានចំនុចច្រើនទៀត ទុកជូនមិត្តអ្នកអានជួយបន្ថែមចុះ។ តើមិត្តអានចង់បានមួយណា? តើអ្នកជាមនុស្សមួយណា?

@Amapapa.biz

មតិ

Post a Comment

0 Comments